Privacy Statement

Privacy Statement

De Berg rust en ruimte


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van De Berg rust en ruimte of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:              Dori Schoonenberg

Onderneming:            De Berg rust en ruimte

Bezoekadres:             Wezelseberg 7

                                   6604 KE Wijchen

                                   Nederland

E-mail:                        debergrustenruimte@gmail.com

Telefoonnummer:      +31 (0) 6 2170 6179

KvK-nummer:            64260313

De Berg rust en ruimte is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. De Berg rust en ruimte is verantwoordelijke in de zin van de AVG. De Berg rust en ruimte is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens De Berg rust en ruimte, waaronder http://debergrustenruimte.com.

De Berg rust en ruimte verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door De Berg rust en ruimte opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door De Berg rust en ruimte. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor De Berg rust en ruimte om de overeenkomst uit te voeren.

De Berg rust en ruimte gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt De Berg rust en ruimte altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door De Berg rust en ruimte worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

-voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

-voor het betalen en afhandelen van facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;

-voor het doen van een vrijblijvende offerte: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

-voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt De Berg rust en ruimte altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan debergrustenruimte@gmail.com.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

-in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

-in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

-in het geval van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het verstrekken van de offerte

-in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan De Berg rust en ruimte gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor De Berg rust en ruimte, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met de boekhouder, indien u om een factuur verzoekt. Ook kan de webshosting partij inzage krijgen in uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar debergrustenruimte@gmail.com.

Het staat De Berg rust en ruimte vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van De Berg rust en ruimte ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van De Berg rust en ruimte. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van De Berg rust en ruimte. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van De Berg rust en ruimte.